Regulamin

REGULAMIN www.magdamatyja.com

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.magdamatyja.com.

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Magdalenę Matyja prowadząca działalność pod firmą MAGDALENA MATYJA , z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Swojska 3a/lok.5, 60-592 Poznań, REGON: 381019702, NIP 9721293250.

§ 2 Definicje pojęć

1. Sprzedawca – Właściciel strony internetowej, podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2.

2. Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego, będący osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który może dokonać zakupu Produktów za pośrednictwem Strony internetowej.

3. Kupujący - Użytkownik, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży.

4. Konsument - osoba fizyczna nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep internetowy – strona internetowa działającą pod adresem www.magdamatyja.com/strona/regulamin w ramach której Sprzedawca prezentuje i dokonuje sprzedaży swoich Produktów.

6. Cena - cena końcowa produktu brutto tj. zawierającą także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości, podana przez Sprzedającego na Stronie internetowej.

7. Firma Kurierska - podmiot świadczący usługi przewozu, z którym współpracuje Sprzedawca celem dostarczania nabytych przez Użytkownika Produktów.

8. Produkt - towar oferowany przez Sprzedawcę, znajdujący się na Stronie internetowej.

9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

10. Konto - indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu Umów sprzedaży.

11. Koszyk – forma elektronicznego ewidencjonowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu. Kupujący ma możliwość usuwania produktów z koszyka oraz zmiany liczby zamawianych sztuk (jeśli dostępna jest dana ilość towaru).

12. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta na odległość przez Sprzedawcę i Użytkownika bez jednoczesnej obecności dwóch stron Umowy. Umowa zawierana jest z wykorzystaniem dostępnych w Sklepie internetowym kanałów komunikacji na odległość.

13. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego.

14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3 Rejestracja

1. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży Użytkownik może dokonać rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie www.magdamatyja.com poprzez podanie swoich prawdziwych danych, zaakceptowaniu brzmienia Regulaminu i kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę dokonania rejestracji.

2. Podanie danych w ramach rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi rejestrację. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

3. Gdy dane Użytkownika ulegną zmianie konieczna jest ich aktualizację przez Użytkownika w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

4. W celu dokonania rejestracji konieczne jest ustalenie hasła dostępu do Konta. Dostęp do danych w Koncie będzie miał jedynie Sprzedający, Użytkownik oraz osoby, którym Użytkownik udostępnił swoje hasło.

5. Rejestracja ma w szczególności na celu ułatwienie dokonywania kupna Produktów, poprzez wyeliminowanie konieczności podawania danych adresowych podczas dokonywania kolejnych zamówień. Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji zostaną zapisane, a podczas dokonywania zakupów Produktów konieczne będzie jedynie potwierdzanie ich aktualności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku lub też ich aktualizację.

6. Użytkownikom zarejestrowanym przysługuje prawo uczestnictwa w akcjach promocyjnych oraz uzyskiwania informacji o aktualnych promocjach i nowościach za pomocą poczty elektronicznej.

§ 4 Zamówienia

1. Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony www.magdamatyja.com 7 dni w tygodniu 24h na dobę.

2. Zamówienia realizowane są we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Użytkownik składa Sprzedającemu Zamówienie po podaniu danych kontaktowych koniecznych do realizacji zamówienia, z chwilą kliknięcia przycisku „Dodaj do koszyka” albo “Zapłać” (lub innego równoważnego przycisku znajdującego się na stronie Sklepu). Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia bez rejestracji, przed wciśnięciem przycisku „Potwierdź zamówienie” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie przez Kupującego na wskazany przez niego adres e-mail przy składanym zamówieniu.

5. Do momentu zatwierdzenia wyboru odpowiednim przyciskiem Użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w Koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.

6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Kupującym, jeżeli został przez niego podany numer telefonu.

7. W wyniku złożenia Zamówienia przez Użytkownika dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, na podstawie której Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Kupującego własności Produktu oraz do dostarczenia go Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu Ceny oraz Kosztów Dostawy.

8. Wszelkie bonusy związane z zakupami oferowane podczas akcji promocyjnych są dołączane do zamówień w ilości ograniczonej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo o możliwości nie dołączenia giftu, ze względu na wyczerpanie zapasów upominków gratisowych.

§ 5 Sposoby płatności

1. Kupujący może dokonywać płatności za nabyte w Sklepie internetowym Produkty oraz Koszty Dostawy na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru są podane oddzielnie przy składaniu zamówienia.

3. Kupujący posiada prawo wyboru jednej z poniższych form płatności:

1) Płatności elektroniczne (online) za pośrednictwem serwisu bankowego.

2) Płatność przy odbiorze Produktu - płatność za pobraniem.

4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia, która jest uzależniona od miejsca dostawy wybranego przez Kupującego.

5. Do każdego zamówienia dołączony jest rachunek lub faktura VAT w formie elektronicznej, wysyłana drogą mailową na wskazany adres e-mail podczas zamówienia. Warunkiem otrzymania faktury VAT jest zaznaczenie informacji „Chcę otrzymać fakturę” w formularzu zamówienia oraz podanie wszystkich niezbędnych do jej wystawienia danych.

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie. W przypadku nie odebrania paczki klient ponosi koszty wysyłki oraz zwrotu paczki do sprzedawcy w kwocie 35zł. Zgodnie z Art. 535 Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

IBAN: PL38109025900000000137223370

Kod SWIFT Banku: WBKPPLPP

Nazwa Banku: Santander Bank Polska S.A.

§ 6 Dostawa

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

2. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego.

3. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Podane są w formularzu wypełnianym przez Kupującego celem złożenia Zamówienia i są przez niego akceptowane w momencie złożenia Zamówienia.

4. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą termin ten należy liczyć od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Kupujący może uzyskać informacje o realizacji zamówienia pod adresem e-mailowym: kontakt@magdamatyja.com lub pod numerem telefonu: +48 796083966 

6. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W razie uszkodzenia przesyłki lub jakiś braków konieczne jest spisanie odpowiedniego protokołu. W razie zaistnienia powyższych sytuacji zalecamy, aby Kupujący w jak najszybszym czasie skontaktował się ze Sprzedającym pod adresem mailowym: kontakt@magdamatyja.com lub telefonicznym: +48 796083966 

§ 7 Wymiana Produktu

1. Nie ma możliwości bezpośredniej wymiany produktów.
W sklepie MAGDA MATYJA wymiana polega na dokonaniu zwrotu wybranego produktu i złożenia oddzielnego zamówienia na nowe produkty.

*W przypadku specjalnych akcji promocyjnych sprawdź warunki wymiany lub zwrotu produktu w podpunkcie regulaminu dot. akcji promocyjnej

§8. Karty Podarunkowe

1. Karty Podarunkowe mogą być zakupione przez Użytkownika Serwisu („Nabywca”). Wykorzystanie Karty Podarunkowej przez osobę niebędącą Użytkownikiem wymaga rejestracji w Serwisie.

2. Do umowy sprzedaży Karty Podarunkowej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące procedury zawarcia umowy sprzedaży towarów. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania zamówienia Karty Podarunkowej przez MAGDA MATYJA, dochodzi do akceptacji przez MAGDA MATYJA oferty złożonej przez Użytkownika, a więc do zawarcia umowy sprzedaży Karty Podarunkowej

3. Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu innej Karty Podarunkowej.

4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

5. Karta Podarunkowa jest ważna od daty jej wydania lub wysłania do Nabywcy, przez czas określony każdorazowo w zaproszeniu do składania ofert dotyczących Karty Podarunkowej. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia skorzystanie z niej.

6. Kartę podarunkową można wykorzystać na zakup towaru, którego wartość jest taka sama lub wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej.

7. Jeżeli wartość zamówienia przekracza aktualną wartość środków na Karcie, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w sposób określony przez MAGDA MATYJA dla danego rodzaju towaru.

8. Karta Podarunkowa może być używana wyłącznie do czasu wyczerpania znajdujących się na niej środków. Doładowanie Karty Podarunkowej nie jest możliwe.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.1. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od dnia wydania mu Produktu. Kupujący powinien odesłać zwracany towar na adres: ul. Swojska 3a/lok.5, 60-592 Poznań. W paczce musi znajdować się pisemne oświadczenie o odstąpieniu umowy zachowując terminowość (tj. 14 dni od dnia doręczenia) oraz formularz zwrotu. Bez załączonego formularza zwrotnego, zwrot nie będzie przyjmowany. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć na piśmie dołączając je do paczki zwrotnej oraz dodatkowo jeśli klient chce to drogą elektroniczną na adres kontakt@magdamatyja.com

3. Odsyłany Produkt nie może nosić żadnych śladów używania lub zniszczenia, koniecznie musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu i zostać odesłany z paragonem lub fakturą VAT(Faktura VAT wysyłana jest mailowo). Wszelkie ślady używania, zniszczenia lub brak oryginalnego opakowania będą skutkować odmową przyjęcia zwrotu przez Sprzedającego. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o odmowie przyjęcia zwrotu mailowo, a Produkt odesłany na jego koszt.

4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa taka jest uważana za niezawartą, a to co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedający poświadczy Kupującemu zwrot Produktu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu, Sprzedający zwróci Kupującemu całość zapłaconej Ceny na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami, nie stosuje się postanowień o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wskazanych w niniejszym Regulaminie.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8. W przypadku akcji promocyjnej w dniach 6.12.2022 - 23.12.2022 dot. Zestawów Prezentowych (Gift Set 1, Gift Set 2, Gift Set 3, Gift Set 4, Gift Set 5, Gift Set 6, Gift Set 7) możliwy jest Zwrot Zestawu Prezentowanego jedynie podczas zwrotu kompletnego, co oznacza zwrot wszystkich produktów z Zestawu Prezentowego.

8.1. W przypadku akcji promocyjnej w dniach 6.12.2022 - 23.12.2022 dot. Zestawów Prezentowych (Voucher Set 1, Voucher Set 2, Voucher Set 3, Voucher Set 4, Voucher Set 5, Voucher Set 6) nie ma możliwości zwrotu, ze względu na zawartość Kart Podarunkowych w każdym zestawie. Karty Podarunkowe nie podlegają zwrotom.

 

Formularz zwrotu towaru: pobierz

 

§ 10 Reklamacja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@magdamatyja.com lub pisemnie na adres: ul. Poznań. Wraz z reklamacją, wynikającą z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, należy nadesłać paragon, fakturę VAT lub ich kopię.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres.

4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@magdamatyja.com lub pisemnie na adres: ul. Swojska 3a/lok.5, 60-592 Poznań. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres.

5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Reklamacji nie podlegają Produkty, których wada powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania rzeczy przez Kupującego.

§ 11 Gwarancja

1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie są objęte gwarancją przez Sprzedającego.

2. Produkty mogą być reklamowane na warunkach określonych w §9.

§ 12 Dane osobowe

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Usługi jest Magdalenę Matyja prowadząca działalność pod firmą MAGDA MATYJA , z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Swojska 3a/lok.5, 60-592 Poznań, REGON: 381019702, NIP 9721293250, zwana dalej „Administratorem”.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z RODO, a także zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. W ramach świadczenia Usługi zbierane, przetwarzane i wykorzystywane są dane Użytkowników co jest wykorzystywane dla celów zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest w większości przypadków zgoda osoby, której dane dotyczą, a także konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

6. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika.

7. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, podstawą przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika.

8. W ramach Usługi przetwarzane są następujące dane:

1) dane osobowe ujawnione podczas procesu rejestracji Użytkownika w postaci imienia i nazwiska, adresu, płci, numeru telefonu, e-mail lub inne dane ujawnione przez Użytkownika i umieszczone na jego Koncie.

2) inne dane dotyczące korzystania z Usługi, tj. statystyki korzystania z Usługi oparte na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

9. Administrator podejmuje wobec Użytkownika decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania, czyli automatycznego przetwarzania danych osobowych; profilowanie polega na wykorzystywaniu algorytmów komputerowych do analizy interakcji Użytkownika w celu przedstawiania mu spersonalizowanej treści.

10. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do przekazanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przenoszenia danych osobowych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej Użytkownik może skierować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@magdamatyja.com.

12. Administrator przechowuje dane przez okres korzystania przez przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu dane zostaną przez Administratora zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

13. Użytkownicy mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia w całości lub w części.

§ 13 Pliki cookies

1. W ramach działania Strony internetowej używane są niewielkie pliki zwane cookies.

Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

2. Pliki cookies mogą być:

1) plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia Stron internetowej przez Użytkownika lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej;

2) plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Pliki cookies mogą być używane w następujących celach:

1) uwierzytelnienia i utrzymania sesji Użytkownika na Stronie internetowej (dzięki temu nie musi się on logować ponownie do Konta po przejściu do jego kolejnej strony – tak działają tzw. niezbędne pliki Cookies);

2) optymalizacji i poprawy wydajności Strony internetowej – tzw. wydajnościowe pliki Cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze Strony internetowej;

3) podniesienie funkcjonalności i niezawodności Strony internetowej i dostępu do jej pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji - tzw. funkcjonalne pliki Cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4) zapewnienie bezpieczeństwa Strony internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach Strony.

4. Używanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. W ramach działalności mogą być stosowane również pliki cookies podmiotów zewnętrznych pochodzące np. z działalności i funkcjonowania Portalu Facebook.

5. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkowników.

6. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

7. Zgodnie z przepisami Ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zmian,) Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

8. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia najczęściej można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki.

9. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików cookies na urządzeniu Użytkownika.

§ 14 Ochrona własności intelektualnej

1. Autorem treści oraz utworów graficznych zawartych na Stronie internetowej jest: Magdalena Matyja.

2. Strona internetowa wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

3. Autor zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyraża zgody na ich publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez jej pisemnej zgody.

4. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny) Właściciel Strony internetowej będzie występował na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługującej jej praw określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na Stronie internetowej, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część Strony nie może być wykorzystywana bez uprzedniej zgody Właściciela strony.

6. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na Stronie internetowej.

7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Znak towarowy słowno - graficzny „MAGDA MATYJA” został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP i korzysta z ochrony prawnej zagwarantowanej przez przepisy ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późn. zm.).

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna dla wszystkich osób bezpłatnie na stronie www.magdamatyja.com/strona/regulamin. Regulamin może być w każdym czasie przeglądany i drukowany.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 25.05.2018 r. i obowiązuje do czasu zakończenia prowadzenia Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem postanowień § 11 nininiejszego Regulaminu, które obowiązują do czasu przetwarzania danych przekazanych przez Użytkownika określonego w § 11 ust. 12 Regulaminu.

3. Właściciel jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów w szczególności z uwagi na:

− zmianę zakresu świadczonych usług;

− względy technologiczne;

− konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa;

− orzeczenia i wytyczne organów, które stosują prawo.

4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Administratora, który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na stronie www.

5. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem strony internetowej lub podanego przez siebie adresu mailowego.

6. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia swojego konto na Stronie internetowej.

7. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna poprzez usunięcie Kona na Stronie internetowej.

8. Sprzedawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn jak:

- zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej;

- naruszania Regulaminu przez Użytkownika;

- braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Użytkownika.

9. Korespondencja kierowana do Właściciela strony powinna być przetłumaczona na język polski lub angielski.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 
 
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl